På Västergatan 3 kommer sprängningsarbeten att utföras 7-15juni.

Vi kommer inom kort att påbörja sprängningsarbeten på Västergatan 3 med anledning av byggnation av undermarkbehållare för hushållssopor för hyresgästerna på Västergatan 3. Sprängningarna beräknas ske mellan 7-15 juni.

 

De fastigheter som är berörda har blivit kontaktade och besiktigade. I samband med sprängstart kommer även vibrationsmätare att sättas ut på dessa byggnader som en försäkran att inga gränsvärden överskrids.

 

Arbetena kommer att medföra vissa störningar i några dagar i form av buller och vibrationer och även viss dammspridning kan förekomma. Givetvis gör vi allt för att i alla avseenden minimera dessa störningar.

Gatan kommer att tillfälligt stängas av vid sprängningstillfällena samtidigt som vi placerar ut vakter.

 

För att minska risken för skadliga vibrationer kommer sprängningarna att ske i form av ett flertal mindre sprängsalvor kontinuerligt under dagen, normalt mellan kl 07.00 och 19.00 på vardagar.

 

Omedelbart före sprängning kommer varningssignal ske i form av korta ljudsignaler. Sprängsalvan avslutas med en lång ljudsignal som betyder ”faran över”.

 

De allra närmast boende ombedes att se över sina ev. löst hängande tavlor och andra lösören som kan riskera att falla ner på grund av vibrationerna.  Vibrationerna kommer att hållas nere på ett minimum men det finns alltid en viss risk för oväntade skakningar.

 

Vid eventuella frågor eller funderingar och för att undvika missförstånd kring dessa arbeten är vi tacksamma om Ni vänder Er till respektive förvaltare, fastighetsägare eller styrelse i byggnaden där Ni bor för vidare kontakt med oss.

 

 

För entreprenören och

Med vänlig hälsning

 

Astor Bygg AB